ANBI

TY Zeeuws kamerorkest is aangemerkt als culturele ANBI-instellen. Daardoor zijn uw giften en schenkingen aftrekbaar voor de belasting.
Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de fiscale faciliteiten die de zogenaamde Geefwet u biedt, in de vorm van extra aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting

De doelstelling van TY 
In de Provincie Zeeland en daarbuiten het begeleiden van koren, verzorgen van educatieve programma’s en het geven van concerten.

Beloningsbeleid
De musici krijgen per repetitie en concert een marktconforme vergoeding. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuurstaken. 

Beleidsplan
Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de activiteiten gericht op de drie pijlers uit de doelstelling. In deze planning is ook ruimte voor concerten op maat en voor besloten concerten. De concerten worden zowel in eigen beheer georganiseerd als door andere organisaties die TY inhuren.

Activiteiten 2015  
Zie voor foto’s het tabje Video.

Financiële verantwoording
KvK nr. 22062439  
BTW nr.8176.67.933
Loonheffingsnr. 8176.67933.L01
Bankrekening nr NL75 RABO 01289.78.635

Balans per 31 december 2015
Vorderingen en overlopende activa 25.705,60
Liquide middelen 35.418,36
Totaal Actief 61.123,96
Algemene reserve 56.072,78
Kortlopende schulden en overlopende passiva 5.051,18
Totaal Passief 61.123,96
 
Staat van baten en lasten over 2015
Baten
Recettes 482,50
Sponsorbijdragen 10.000,00
Uitkoop 45.465,29
Subsidies 15.000,00
Overige baten 1.275,46
Som der baten 72.223,28
   
Lasten
Honoraria en personeelskosten 46.521,66
Promotiekosten 512,10
Bladmuziek 320,00
Huurkosten 1.135,12
Algemene kosten 11.188,44
Som der lasten 59.677,32
   
Financiële baten en lasten 353,60
Resultaat 12.899,56